สำหรับผู้ที่มีใบรับรอง
สถานภาพการพำนัก

คุณสมบัติผู้เข้าเรียน

 • คู่สมรส ครอบครัว ญาติ มีเชื้อชาติญี่ปุ่น
 • สำหรับผู้ที่ทำงานหรือมีความจำเป็นจะต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
 • ชาวต่างชาติผู้ย้ายมาทำงานที่ญี่ปุ่น

ระยะเวลาในการเข้าศึกษา

 • สำหรับผู้ที่พอมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้ามาแทรกชั้นเรียนเมื่อไหร่ก็ได้
 • สำหรับผู้เริ่มต้น
  เมษายน
  กรกฎาคม
  ตุลาคม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

 • เนื้อหา จำนวนเงิน หมายเหตุ
  ค่าสมัคร 10,000เยน เฉพาะตอนแรกเข้า
  ค่าแรกเข้า 20,000เยน เฉพาะตอนแรกเข้า
  ค่าเล่าเรียน 45,000เยน รายเดือน
  ค่าถ่ายเอกสาร 1,000เยน รายเดือน
  ค่าบำรุงสถานที่(ค่าไฟ ค่าแอร์ ค่าฮีตเตอร์) 1,000เยน รายเดือน
  รวม 77,000เยน  

 • *งนี้ค่าหนังสือเรียนจะทำการเก็บต่างหากตอนเข้าคลาสเรียน

   

เอกสารสำคัญที่ในการยื่นสมัครเรียน

ใบสมัครเข้าเรียน
1
สำเนาบัตรประจำตัวผู้พำนัก 1
สำเนาหนังสือเดินทาง 1

 

ขั้นตอนการสมัครเรียน

 • ทำการกรอกใบสมัครและแนบหลักฐานที่จำเป็นส่งมายังโรงเรียนพร้อมทั้งจ่ายค่าเล่าเรียน
 • ทางโรงเรียนจะตรวจสอบหลักฐานพร้อมทั้งกำหนดวันเข้าเรียน
 • ในกรณีที่เข้าระหว่างเดือน ทางโรงเรียนจะคำนวณวันที่เลยมาแล้วและหักคืนค่าเทอมจากจำนวณเต็ม
 • ในกรณีที่ลาออกกระหว่างเดือนโรงเรียนไม่สามารถหักคืนค่าใช้จ่ายได้

สถานที่ติดต่อ

 • Saitama International School
  2-101 Sakuragi-cho, Kumagaya-shi, Saitama-ken 360-0036
  TEL +81-48-526-4155 / FAX +81-48-526-4157

 

このページの先頭へ戻る